Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 98.

Article

Arsenović, Daniela and Nikitović, Vladimir and Magdalenić, Ivana (2018) Prostorna dimenzija druge demografske tranzicije u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 499-513. ISSN 0352-5732

Arsić, Ivana (2018) Episcopal Legacy in Inquisitorial Processes in the Work of Pere Miquel Carbonell i Soler: 1488–1505 Barcelona. Bogoslovlje, Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, 77 (2). pp. 186-202. ISSN 0006-5714 ; ISSN (Online) 2560-4945

Bakić, Vera and Sovilj, Ranko (2018) Nadzorna ovlašćenja poslodavaca u savremenim uslovima rada - analiza slučaja i mogući vidovi rešavanja radnih sporova. Pravo i privreda, LVI (1-3). pp. 82-97. ISSN 0354-3501

Bašić, Goran and Marković, Ksenija (2018) Social status of the Roma in Serbia: Demographic aspects in public multiculturalism policies. Stanovništvo, 56 (1). pp. 43-61. ISSN 0038-982X

Beriša, Hatidža and Cvetićanin, Neven (2018) Preemptivna i preventivna upotreba vojne sile u međunarodnim odnosima. Kultura Polisa, XV (36). pp. 39-52. ISSN 1820-4589

Budić, Marina (2018) Suicide, euthanasia and the duty to die: A Kantian approach to euthanasia. Philosophy and Society - Filozofija i društvo, 29 (1). pp. 88-114. ISSN 0353-5738(Print); 2334-8577(Online)

Buturović, Željka (2018) Challenges of folk-economic beliefs: Coverage, level of abstraction, and relation to ideology. Behavioral and Brain Sciences, 41 (e165). ISSN 0140-525X (Print), 1469-1825 (Online)

Galjak, Marko (2018) Borba protiv prevremenog mortaliteta u Srbiji: Finska kao primer dobre prakse. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 585-595. ISSN 0352-5732

Galjak, Marko (2018) East-West Demographic Divide In The Eu: A Regional Overview. Stanovništvo, 56 (2). pp. 1-21. ISSN 0038-982X

Ignjatović, Suzana and Bošković, Aleksandar (2018) O mogućnostima naučnog objašnjenja zasnovanog na metodološkom individualizmu u antropologiji. Etnoantropološki problemi, 13 (1). pp. 17-40. ISSN 0353-1589 (online): 2334-8801

Ignjatović, Suzana and Buturović, Željka (2018) Breastfeeding divisions in ethics and politics of feminism. Sociologija, 60 (1). pp. 84-95. ISSN 0038-0318

Lolić, Marinko (2018) Aspekti pacifizma u radovima Ksenije Atanasijević. Srpska politička misao, 59 (1). pp. 293-320. ISSN 0354-5989

Lukić, Vesna (2018) Od imigracije do integracije – možemo li da učimo od zemalja sa razvijenim politikama integracije migranata? Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 639-649. ISSN 0352-5732

Maksimović, Marijana (2018) International marketing and human resources promotion. Marketing: Macedonian International Journal of Marketing (7). pp. 91-96. ISSN 1857-9787

Marinković, Ivan (2018) Demografska analiza razlike u smrtnosti muškog i ženskog stanovništva. Demografija, 15. pp. 1-17. ISSN 1820-4244 eISSN 2560-5011

Marinković, Ivan (2018) Značaj starosne strukture stanovništva pri definisanju mera populacione politike. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 537-545. ISSN 0352-5732

Marinković, Ivan and Radivojević, Biljana (2018) Uticaj bračnosti na smrtnost stanovništva u Republici Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 597-606. ISSN 0352-5732

Milenković, Marko (2018) The Institutional Setting for State Aid Control in Serbia and the Long Road to "Operational Independence". Serbian Political Thought, 18 (2). pp. 69-87. ISSN 1450-5460

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Local knowledge on the local ownership principle in Serbia. Facta Universitatis. Series: Law and Politics, 16 (1). pp. 1-13. ISSN 1450-5517 (Print) ISSN 2406-1786 (Online)

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Migrantkinje. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 37 (2). pp. 55-67. ISSN 0350-2694

Mujović, Hajrija (2018) Aspekti medicinskog prava u regulama transportne medicine. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (3). pp. 1019-1041. ISSN 0353-7919 ; Online 1820-7804

Mujović, Hajrija (2018) Pacijenti, neformalna davanja i prevencija korupcije u zdravstvu. Pravni život : list za pravna pitanja i praksu, 67 (9). pp. 199-222. ISSN 0350-0500

Mujović, Hajrija (2018) Pitanja izuzeća medicinskog veštaka u sudskom postupku. Svet rada: časopis za pitanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za Jugoistočnu Evropu, 15 (2). pp. 75-93. ISSN 1451-7841

Nikitović, Vladimir and Buturović, Željka and Ignjatović, Suzana (2018) Uticaj životnog zadovoljstva na nameru rađanja drugog deteta kod visokoobrazovanih majki. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 421-431. ISSN 0352-5732

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2018) Dinamika i kvalitativne promene srpskog izvoza 2000-2017. Kultura polisa, XV (36). pp. 493-510. ISSN 1820-4589

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2018) The transition in Serbia 2000-2018: The compartive analysis. The Review of International Affairs, LXIX (1170). pp. 5-24. ISSN 0486-6096

Pavlović, Zoran and Todosijević, Bojan (2018) Partisan heart and/or rational mind? Party identification, political knowledge and electoral turnout. Psihologija, 51 (1). pp. 31-49. ISSN 0048-5705 ; eISSN: 1451-9283

Penev, Goran and Stanković, Biljana (2018) Promene u broju i osnovnim karakteristikama obudovelih u Srbiji (1980-2016). Stanovništvo, LVI (1). pp. 1-26. ISSN 0038-982X

Petrović, Predrag and Nikolić, Goran (2018) Investigation of Engel-West explanation of Meese-Rogoff puzzle on Serbia-eurozone case: Lag augmented VAR approach. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 168 (4). pp. 821-834. ISSN 0352-5732

Petrović, Predrag and Nikolić, Goran (2018) Schumpeterian Growth Theory: empirical testing of barriers to competition effect. Economic Annals, 63 (217). pp. 7-37. ISSN 0013-3264

Petrović, Predrag and Nikolić, Goran and Ostojić, Ivana (2018) Emisija CO2 u Evropskoj uniji: empirijska analiza demografskih, ekonomskih i tehnoloških faktora. Stanovništvo, LVI (1). pp. 63-82. ISSN 0038-982X

Predojević-Despić, Jelena (2018) Privlačenje i zadržavanje visokoobrazovanih: dva primera imigracionih politika. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 627-638. ISSN 0352-5732

Predojević-Despić, Jelena and Lukić, Vesna (2018) Entrepreneurship as a Mode of integration: Experiences of Former Refugees in Belgrade, Serbia. Glasnik Etnografskog instituta SANU, LXV (3). pp. 641-655. ISSN 0350-0861

Predojević-Despić, Jelena and Lukić, Vesna (2018) Migrantsko preduzetništvo u svetlu javnih politika. Zbornik matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 607-618. ISSN 0352-5732

Pribićević, Ognjen (2018) Ujedinjeno kraljevstvo između škotskog i evropskog referenduma. Srpska politička misao, 59 (1). pp. 185-212. ISSN 0354-5989

Rašević, Mirjana (2018) Seksualna edukacija u evropskim državama. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 335-344. ISSN 0352-5732

Sjeničić, Marta and Sovilj, Ranko and Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) Nove tendencije u razvoju zakonodavstva u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja. Pravni život : list za pravna pitanja i praksu, 67 (9). pp. 751-768. ISSN 0350–0500

Sjeničić, Marta and Vesić, Zoran (2018) Zlostavljanje starijih: istraživanja i prevencija. Temida : časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 21 (3). pp. 345-362. ISSN 1450-6637 ; 2406-0941

Sovilj, Ranko (2018) Uporednopravna analiza i izazovi regulisanja i finansiranja zdravstvenog osiguranja. Strani pravni život (3). pp. 143-161. ISSN 0039-2138 eISSN 2620-1127

Sovilj, Ranko and Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) Modeli upravljanja operativnim rizikom u investicionim društvima u procesu evropskih integracija Republike Srbije. Megatrend revija = Megatrend Review, 15 (2). pp. 1-16. ISSN 1820-3159 (Print) 2560-3329 (Online)

Stanković, Biljana (2018) Češka politika prema porodici. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 457-466. ISSN 0352-5732

Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) Radnopravne posledice surogat materinstva. Teme : časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (1). pp. 225-243. ISSN 0353-7919 (print) ; 1820-7804(online)

Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) Uloga i značaj arbitraže u savremenom radnom pravu - teorijski koncept, perspektive i izazovi. Pravo i privreda, 56 (7-9). pp. 502-515. ISSN 0354-3501

Stojković-Zlatanović, Sanja and Stojković, Milan and Mitković, Mihailo (2018) Current state and perspective of water management policy in terms of climate change: Case study of the Velika Morava River. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 10 (5). pp. 796-811. ISSN 1756-8692

Vojković, Gordana and Živanović, Zora and Magdalenić, Ivana (2018) Prostorno-demografski disbalansi kao izazov populacionim politikama. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 663-672. ISSN 0352-5732

Zvezdanović Lobanova, Jelena and Kračun, Davorin and Kavkler, Alenka (2018) Effects of cross-border mergers and acquisitions on GDP per capita and domestic investment in transition countries. Journal of Business Economics and Management, 19 (1). pp. 124-137. ISSN 1611-1699 ; eISSN 2029-4433

Zvezdanović Lobanova, Jelena and Kračun, Davorin and Kavkler, Alenka (2018) Institutions as a Mediator of the Effect of Crossborder Mergers & Acquisitions on Domestic Investment. Prague Economic Papers, 27 (4). pp. 479-493. ISSN 1210-0455 (print), ISSN 2336-730X (online)

Čičkarić, Lilijana (2018) Feministički pristup diskurzivnoj kritici rodne ravnopravnosti. Sociologija, 60 (1). pp. 288-298. ISSN 0038-0318

Čudanov, Mladen and Jovanović, Predrag and Joško, Ondrej (2018) Influence of the Public Procurement Procedure Type on the Duration of Public Procurement. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 16 (2). pp. 361-378. ISSN 1581-5374 Print /1855-363X Online

Šobot, Ankica (2018) Odlaganje roditeljstva i nerađanje iz ugla socio-profesionalnih karakteristika žena u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 445-456. ISSN 0352-5732

Book Section

Bašić, Goran (2018) Društveno i političko organizovanje Roma u savremenoj Srbiji. In: Romi Srbije u XXI veku. Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 688. Odeljenje društvenih nauka, ISSN 0354-494X ; knj. 109 . Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 149 -165. ISBN 978-86-7025-767-2

Bašić, Goran (2018) Policy of Multiculturalism in Serbia: Between Legal Confusion and Social Segregation. In: Multiculturalism in Public Policies. Edited volume . Institute of Social Sciences ; Academic Network for Cooperation in South East Europe ; Institute for Ethnic Studies ; Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences, Belgrade; Ljubljana; Zagreb, pp. 63-95. ISBN 978-86-7093-203-6 (ISS)

Bašić, Goran (2018) Političko društvo i politička mitologija: kako čitati Andriju Krešića u XXI veku. In: Andrija Krešić u svom i našem vremenu. Edicija Zbornici . Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 55-69. ISBN 978-86-7093-202-9

Bašić, Goran (2018) Pravo na službenu upotrebu jezika nacionalnih manjina u Republici Srbiji – perspektive romskog. In: Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 20–21. oktobra 2016. Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 175. Odeljenje društvenih nauka ; 40 . SANU, Beograd, pp. 13-30. ISBN 978-86-7025-796-2

Blagojević, Mirko (2018) Andrija Krešić: religija i ateizam (lični podsticaji i izazovi). In: Andrija Krešić u svom i našem vremenu. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 161-173. ISBN 978-86-7093-202-9

Cvetićanin, Neven (2018) Evropa u geopolitičkom sendviču i evropske perspektive Srbije. In: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 29-43. ISBN 978-86-7093-212-8

Cvetićanin, Neven (2018) Preduzetništvo i politika. In: Preduzetništvo vs. rentijerstvo. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 46-54. ISBN 978-86-7093-201-2

Dokmanović, Mirjana (2018) Rodna ravnopravnost u Srbiji: dostignuća, prepreke i perspektive. In: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 203-225. ISBN 978-86-7093-212-8

Drljača, Jagoda (2018) Shizofrenija i nasilje kroz najteže krvne delikte. In: Ne nasilju - jedinstven društveni odgovor : zbornik radova / Treća međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, Banja Luka, 2018. godine. Centar modernih znanja, Banja Luka, pp. 565-573. ISBN 978-99976-722-4-7

Grk, Snežana (2018) Parametri razvoja modernog društva. In: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 45-67. ISBN 978-86-7093-212-8

Ignjatović, Suzana (2018) Bioetičke dileme i regulacija reproduktivnih prava u Srbiji i Evropskoj uniji u komparativnoj perspektivi. In: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 243-261. ISBN 978-86-7093-212-8

Janković, Svetlana and Mršević, Zorica (2018) Istanbul Convention – obligation or needs. In: Proceedings : Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2018, June 28-29, 2018, Prijevor, Serbia. Research Center of Dependability and Quality Management DQM, Prijevor, pp. 253-259. ISBN 978-86-86355-37-9

Maksimović, Marijana (2018) Migracije i ljudski resursi u kontekstu globalizacije. In: Savremene migracije i društveni razvoj : interdisciplinarna perspektiva : temetski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo : Institut društvenih nauka : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 191-202. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); ISBN 978-86-7093-200-5 (IDN); ISBN 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Maksimović, Marijana and Ivanić, Valentina (2018) Evropska unija u promenljivom ekonomskom okruženju. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 69-93. ISBN 978-86-7093-212-8

Maksimović, Marijana and Novaković, Nada (2018) EU and challenges of integration: changes in the Western Balkans region. In: Security, political and legal challenges of the modern world : conference proceedings. Vol. II. University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, Bitola, pp. 65-76. ISBN 978-9989-870-79-8

Maksimović, Marijana and Novaković, Nada (2018) Education and human resources management: the European Union and a culture of accountability. In: Towards a better future : the rule of law, democracy and polycentric development : conference proceedings. St. Kliment Ohridski University, Faculty of law -Kicevo, Bitola, pp. 348-359. ISBN 978-608-4670-00-1

Marković, Ksenija and Jovanović, Ivana (2018) Uticaj procesa evropskih integracija na status nacionalnih manjina u Republici Srbiji. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 129-150. ISBN 978-86-7093-212-8

Mentus, Vladimir (2018) Materijalno blagostanje u Srbiji – subjektivni indikatori. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 111-127. ISBN 978-86-7093-212-8

Milisavljević, Vladimir (2018) Filozofski fakultet i dva modela visokog obrazovanja. In: Ideja filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet / Savjetovanje jednog broja filozofskih fakulteta Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine održanog na Filozofskom fakultetu na Palama 13. decembra 2017. godine. Filozofski fakultet, Pale, pp. 41-50. ISBN 978-99938-47-92-2

Mićunović, Natalija (2018) Rod, identitet i dostojanstvo. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Edicija Zbornici . Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 153-165. ISBN 978-86-7093-212-8

Mršević, Zorica (2018) Unmarried Couples in Serbia between the Constitution and the laws. In: Yearbook. No. 1, Human rights protection "From unlawfulness to legality" = Godišnjak. Br. 1, Zaštita ljudskih prava "Od protivpravnosti do zakonitosti". Provincial Protector of Citizens – Ombudsman : Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad ; Belgrade, pp. 281-293. ISBN 978-86-89417-08-1(PZG) ; 978-86-80756-14-1 (IKSI)

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Challenges of inclusive security. In: Thematic conference proceedings of International Scientific Conference "Archibald Reiss Days". Vol. 2. Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, pp. 183-192. ISBN 978-86-7020-405-8; 978-86-7020-190-3

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Disaster Risk Reduction - Gender Aspects. In: The Proceedings of human security and new technologies : 4th International Conference on Human Security. Faculty of Security Studies, Human Security Research Center, Belgrade, pp. 209-216. ISBN 978-86-80144-30-6

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Inkluzivna bezbednost kao način smanjenja rizika od katastrofa i pratećeg nasilja. In: Ne nasilju - jedinstven društveni odgovor : zbornik radova. Centar modernih znanja, Banja Luka, pp. 401-411. ISBN 978-99976-722-4-7

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Standard dužne pažnje po Istanbulskoj konvenciji Saveta Evrope. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 185-201. ISBN 978-86-7093-212-8

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Uticaj feminističke teorije na učešće žena u oružanim snagama Srbije. In: Feministička teorija je za sve : [zbornik radova sa konferencije “Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas”]. Univerzitet, Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Univerzitet, Fakultet političkih nauka, Beograd, pp. 285-301. ISBN 978-86-6425-051-1

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja. In: Preduzetništvo vs. rentijerstvo. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 207-216. ISBN 978-86-7093-201-2

Mršević, Zorica and Pavlović, Zoran (2018) Kvota izborni sistem u Srbiji. In: Žene u parlamentarnom životu Vojvodine : 1918-2018. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, Novi Sad, pp. 98-117. ISBN 978-86-89417-09-8

Nikitović, Vladimir (2018) The End of Demographic Transition in Kosovo: Does the Meaning of the Populatin Factor Change? In: Kosovo: Sui Generis or Precedent in International Relations. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 299-320. ISBN 978-86-7067-249-9

Nikitović, Vladimir (2018) Značaj političkog odgovora za demografsku budućnost Srbije. In: Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Zbornici . Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 210-227. ISBN 978-86-7093-205-0

Novaković, Nada (2018) Evropeizacija radnog i socijalnog zakonodavstva Srbije. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 95-109. ISBN 978-86-7093-212-8

Novaković, Nada G. and Obradović, Marija D. (2018) Migranti, društveni pokreti i solidarnost. In: Savremene migracije i društveni razvoj : interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo : Institut društvenih nauka : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 245-257. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); ISBN 978-86-7093-200-5 (IDN); ISBN 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Ostojić, Ivana and Petrović, Predrag (2018) Preduzetništvo u Srbiji. In: Preduzetništvo vs. rentijerstvo. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 262-269. ISBN 978-86-7093-201-2

Penev, Goran (2018) Crises et conflits des années 1990 et 2000 dans les Balkans et évolution de la structure ethnique des populations. In: Regards sur la population de l’Europe du Sud-Est = Viewpoints on Population in South-East Europe. DemoBalk, Volos, pp. 211-231. ISBN 978-618-83808-0-6

Penev, Goran (2018) Demografski okviri neravnoteže na tržištu rada iz dugoročne perspektive. In: Ekonomija zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku : zbornik radova sa simpozijuma održanog 4. i 5. decembra 2017. godine, Beograd. Naučni skupovi ; knj. 176, ISSN 0354-4850. Odeljenje društvenih nauka (41). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 43-72. ISBN 978-86-7025-786-3

Penev, Goran (2018) Projekcije stanovništva regiona Crne Gore, 2011-2061: Revizija 2017. In: Stanovništvo Crne Gore : struktura i projekcije. Naučni skupovi ; knj. 145. Odjeljenje društvenih nauka (49). Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, pp. 149-173. ISBN 978-86-7215-432-0

Penev, Goran D. and Stanković, Biljana B. (2018) Starenje i promena bračne strukture stanovništva jugoistočne Srbije. In: Stanovništvo jugoistočne Srbije. [Knj. 8], Demografski problemi jugoistočne Srbije i mogućnosti izgradnje pronatalitetske nacionalne strategije i politike. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 75-97. ISBN 978-86-7025-789-4

Pribićević, Ognjen (2018) Kriza zapadnog liberalizma i njene refleksije na Srbiju. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Edicija Zbornici . Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 13-27. ISBN 978-86-7093-212-8

Rašević, Mirjana (2018) Kriza rađanja u Srbiji: noviji uvidi. In: Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Zbornici . Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 24-51. ISBN 978-86-7093-205-0

Rašević, Mirjana (2018) Obrazloženje potrebe za revizijom strategije podsticanja rađanja u Srbiji. In: Stanovništvo jugoistočne Srbije. [Knj. 8], Demografski problemi jugoistočne Srbije i mogućnosti izgradnje pronatalitetske nacionalne strategije i politike. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Nišu : Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, pp. 25-32. ISBN 978-86-7025-789-4 (САНУ)

Rašević, Mirjana (2018) Osnovne karakteristike i problemi stanovništva u regionu. In: Stanovništvo Crne Gore: struktura i projekcije. Naučni skupovi (145). Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, pp. 23-37. ISBN 978-86-7215-432-0 (broš.)

Rašević, Mirjana and Đukić Dejanović, Slavica (2018) Politički odgovor na demografske izazove. In: Ekonomija zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku : zbornik radova sa simpozijuma održanog 4. i 5. decembra 2017. godine, Beograd. Naučni skupovi (176). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 73-92. ISBN 978-86-7025-786-3 (broš.)

Stojković-Zlatanović, Sanja and Sovilj, Ranko and Sjeničić, Marta (2018) Right to Health Care of The People Suffering From Rare Diseases – Case Study of Serbia Legislation. In: Security, political and legal challenges of the modern world : conference proceedings. Vol. 1. University "St. Kliment Ohridski", Bitola, pp. 202-211. ISBN 978-9989-870-79-8

Vuković, Ana (2018) Žene u Srbiji o pravu na abortus. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 263-282. ISBN 978-86-7093-212-8

Zvezdanović Lobanova, Jelena and Lobanov, Mikhail (2018) Institucionalni faktori razvoja preduzetništva (na primeru Srbije i Slovenije). In: Preduzetništvo vs. rentijerstvo. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 270-279. ISBN 978-86-7093-201-2

Čičkarić, Lilijana (2018) Žene i desnica u Srbiji i Evropi. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 167-183. ISBN 978-86-7093-212-8

Šobot, Ankica (2018) O rodnoj ravnopravnosti iz demografskog ugla: pitanja i prepreke u slučaju Srbije. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 227-241. ISBN 978-86-7093-212-8

Book

Mentus, Vladimir (2018) O paradoksu progresa. Edicija Monografije . Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-214-2

This list was generated on Thu Aug 6 15:17:04 2020 CEST.